Erdoğan, 10 maddelik uyum yasasını onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 maddelik uyum yasasını onayladı.

Erdoğan, 10 maddelik uyum yasasını onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 maddelik uyum yasasını onayladı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 20:31
Erdoğan, 10 maddelik uyum yasasını onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7140 sayılı  "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı. 

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre,  Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci  fıkrasının (a) bendi uyarınca, 7140 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen  Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u  onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Kanunla, yurt dışındaki vatandaşlar, Türkiye'deki oy verme gününden  önceki üçüncü güne kadar oy kullanabilecek.

Kanunla, yurt dışındaki seçmenlerin randevu ile oy kullanması  usulünden vazgeçiliyor. Bunun yerine, yurt dışında yaşayan seçmenlerin Yüksek  Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen oy verme günlerinden, kendilerine uygun  olan herhangi bir günde oy vermelerine imkan sağlanıyor.

Oy kullanma süresinin uzunluğu nedeniyle uygulamada ortaya çıkan  zorlukların önüne geçilebilmesi amacıyla, siyasi partiler yurt dışında her oy  verme günü için ayrı sandık kurulu üyesi bildirebilecek.

İLGİLİ KANUNLARDA DÜZENLEMELER YAPILIYOR

Kanunla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun'a uyum amacıyla; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında  Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ve Cumhurbaşkanı Seçimi  Kanunu'nda düzenlemeler yapılıyor.

Buna göre, yeni hükümet sisteminde sert kuvvetler ayrılığı ilkesinin  benimsenmesine bağlı olarak yürütme yetkisi cumhurbaşkanına, yasama yetkisi de  TBMM'ye ait olacağından, bir kimse aynı zamanda hem cumhurbaşkanı adayı hem de  milletvekili adayı olamayacak ve aday gösterilemeyecek.

Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri beş yılda bir aynı günde  yapılacak.

Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilecek ancak  cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine  karar verilmesi halinde, cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilecek.

Cumhurbaşkanı ve TBMM'nin görev sürelerinin dolmasından önceki son  pazar günü oy verme günü olacak. Görev süresi, birlikte yapılan bir önceki seçim  tarihi esas alınarak belirlenecek. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak 60  günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihi olacak.

Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat  içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan olunacak. Bu kararın verildiği günden  sonra gelen 60. günü takip eden ilk pazar günü cumhurbaşkanı ile TBMM genel  seçimi birlikte yapılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMININ HERHANGİ BİR NEDENLE BOŞALMASI

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması ve genel  seçime bir yıl veya daha az süre kalması halinde cumhurbaşkanı seçimi makamın  boşaldığı günden sonra gelen 60. günü takip eden ilk pazar günü TBMM genel  seçimiyle birlikte yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması ve genel  seçime bir yıldan fazla süre kalması halinde cumhurbaşkanı seçimi, makamın  boşaldığı günden sonra gelen 45 gün içindeki son pazar günü gerçekleştirilecek.  Bu şekilde seçilen cumhurbaşkanı TBMM seçim tarihine kadar görevine devam edecek.  Kalan süreyi tamamlayan cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden  sayılmayacak.

Bu süreler içinde seçimin tamamlanması amacıyla YSK tarafından seçim  takvimi resen belirlenecek ve ilan edilecek.

Genel oyla yapılacak seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu alan  aday cumhurbaşkanı seçilecek. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa bu oylamayı  izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya ilk oylamada en  çok oy alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday  cumhurbaşkanı seçilecek.

ADAYLARIN İKİNCİ OYLAMAYA KATILAMAMASI

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir  nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci  oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle olacak ancak ikame, geçici  sonuçların ilanını takip eden gün saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Oylamalara tek adayla gidilmesi halinde, oylama referandum şeklinde  yapılacak. Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.  Oylamada, adayın geçerli oyların salt çoğunluğunu alamaması halinde seçim  yenilenecek ve kesin sonuçların ilanından sonra gelen 45. günü takip eden ilk  pazar günü sadece cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.

Cumhurbaşkanının görev süresinin dolması, seçimlerin yenilenmesine  karar verilmesi ya da seçimlerin tamamlanamaması hallerinde yenisi göreve  başlayıncaya kadar mevcut cumhurbaşkanının görevi devam edecek.

CUMHURBAŞKANI SEÇİLENİN VARSA TBMM ÜYELİĞİ SONA ERECEK

Cumhurbaşkanı seçilenin varsa TBMM üyeliği sona erecek.  Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan milletvekili genel  seçiminde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan  siyasi partiler ya da en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.

Aday gösterilmek kişinin yazılı muvafakatine bağlı olacak.

Aday gösterme süresinin sona erdiği tarihten itibaren hiçbir şekilde  yeni aday gösterilemeyecek.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, siyasi partilerin cumhurbaşkanı  adaylarını nasıl gösterebilecekleri belirleniyor.

Buna göre, TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler grup kararıyla, diğer  siyasi partiler ise tüzüklerinde gösterilen yetkili organlarının kararıyla  cumhurbaşkanlığına aday gösterebilecek.

YSK tarafından ilan edilen süre içinde, adayların isimleri, muvafakat  belgeleri ve gerekli diğer belgelerle YSK'ya başvurularak aday gösterilmiş  olacak. Her siyasi parti veya parti grubu ancak bir aday için başvuruda  bulunabilecek.

Bir kişiyi birden fazla siyasi parti grubu veya siyasi parti aday  gösterebilecek.

Adaylarla ilgili bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde  YSK tarafından, ilgili siyasi partilere eksikliklerin giderilmesi için 5 günlük  süre verilecek. Eksiklikleri verilen süre içinde gidermeyen siyasi partiler, aday  göstermekten vazgeçmiş sayılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞINA SEÇMENLERİN ADAY GÖSTERMESİ

Kanunla, anayasa değişikliği ile hukuk sistemine yeni getirilen,  cumhurbaşkanlığına seçmenler tarafından aday gösterilmesinin usul ve esasları  belirleniyor.

Süreç, seçmenlerce aday gösterilmek isteyen kişinin YSK'ya  başvurmasıyla başlayacak.

Cumhurbaşkanlığına en az 100 bin seçmenin yazılı teklifiyle aday  gösterilebilecek.

Seçmenlerce aday gösterilmek istenen kişi, kimlik ve açık adres  bilgilerini ihtiva eden başvuru dilekçesi ve seçilme yeterliliğine ilişkin  belgelerle, en yüksek derecedeki devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan  her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarının 10 katının (131 bin 600 lira)  ilgili maliye veznesine emaneten yatırıldığına dair makbuzla YSK'ya bizzat  başvuracak.

SEÇİLME YETERLİĞİNİN BULUNMADIĞI TESPİT EDİLENLER

YSK, başvuru dilekçesi ve eklerini iki gün içinde inceleyecek,  inceleme sonucunda, başvuranın seçilme yeterliğinin bulunmadığının tespit  edilmesi halinde başvuru reddedilecek.

Başvuran bu kararın bildirilmesinden itibaren iki gün içinde yeniden  inceleme talebinde bulunabilecek; YSK, bu talebi üç gün içinde karara bağlayacak.  Bilgi ve belgelerde eksiklik bulunması halinde, eksikliklerin tamamlanması için  iki gün süre verilecek. Bu süre içinde eksiklikler tamamlanmadığı takdirde  başvuru reddedilecek.

YSK, başvurusu kabul edilen kişileri ilan edecek. Seçmenler ancak bu  ilanda belirtilen kişilerden sadece biri için bir kez teklifte bulunabilecek.

Seçmenler, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna  bizzat başvuracak. Başvuranın, seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce aday  teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra, ilan edilen listedeki kişiler  arasından tercih yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılacak  ve elektronik ortamda da kaydedilecek.

Başvuran seçmene, aday teklifinde bulunduğuna dair belge verilecek.  Aday gösterme formları, elektronik ortamda YSK'ya iletilecek ve fiziki olarak  ilçe seçim kurullarında saklanacak.

Aday gösterilmek isteyen kişinin talebi halinde, kendisi hakkında aday  teklifinde bulunanlara ilişkin formlar ve diğer bilgiler kendisine verilecek.  İtiraza ilişkin hususlar YSK tarafından belirlenecek.

ÖLÜM HALİNDE PARA İADE EDİLECEK

Belirlenen süre içinde 100 bin seçmen tarafından teklif edilen  kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek. 100 bin seçmen tarafından aday  teklifinde bulunulması veya ölüm hallerinde maliye veznesine emaneten yatırılan  tutar, seçimden sonra talep üzerine ilgiliye iade edilecek. Diğer hallerde bu  tutar Hazine'ye gelir kaydedilecek.

Aday teklifine ilişkin işlemler için, ilçe seçim kurullarında yeteri  kadar personel görevlendirilecek ve gerekli tedbirler alınacak.

Aday teklifine ilişkin başvuru ve formların şekli ile yurt dışı seçmen  kütüğüne kayıtlı seçmenlerin aday göstermeleri dahil, bu düzenlemenin  uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar YSK tarafından belirlenecek.

YSK, yurt dışında görev yapanlara 4 katına kadar gündelik ödenmesine  karar verebilecek.

Kanunla, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin yurt dışında  bulunan herhangi bir temsilcilikte oy kullanabilmelerine imkan sağlamak amacıyla,  bu seçmen listelerinin oluşturulma yöntemi değiştiriliyor.

Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.

TBMM seçimleri 4 yılda bir yerine, 5 yılda bir cumhurbaşkanı seçimiyle  aynı gün yapılacak. Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek.

Bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren, 5 yılın dolmasından  önceki son pazar günü oy verilecek. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak  60 günlük sürenin ilk günü, seçimin başlangıç tarihi olacak. Mevcut düzenlemede  bu süre 90 gün idi. Böylece, seçim süreci, oy verme gününden iki ay önce başlamış  olacak.

Son Güncelleme: 25.04.2018 20:56
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol